Voorwaarden

Met Thuisafgehaald kun je ovenschotels, pasta’s of andere lekkernijen delen met je buurtgenoten. Via dit virtuele kookplein kun je zien wat er zoal in jouw buurt wordt gekookt om er vervolgens zelf een smakelijke portie van te bestellen. Jouw eigen overheerlijke gerechten kun je er natuurlijk ook aanbieden. Lees voordat je meedoet met Thuisafgehaald nog even goed onderstaande voorwaarden door. Deze voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op 5-11-2012.

 1. Account  

1.1   Om actief deel te nemen op Thuisafgehaald kun je een account aanmaken. Thuisafgehaald kan naar eigen inzicht bepalen of je al dan niet een account zal worden verstrekt.

1.2   In verband met het delen en afhalen van maaltijd is het belangrijk dat je de juiste contactgegevens aan Thuisafgehaald verstrekt. Dit houdt dus dat de volgende persoonsgegevens naar waarheid zijn ingevuld:

  • Voornaam.
  • Achternaam.
  • E-mailadres.
  • Telefoonnummer.
  • Straat.
  • Huisnummer.
  • Postcode.
  • Plaats.
  • Eventuele opmerkingen ten aanzien van het woonadres.

Je stemt ermee in dat Thuisafgehaald jouw persoonsgegevens opslaat en gebruikt in verband met het beheer van je account. Tevens geef je als kok toestemming dat al jouw persoonsgegevens worden versterkt aan diegene die een maaltijd bij jou komt afhalen. Ook als afhaler stem je ermee in dat jouw contactgegevens – naam, e-mailadres en telefoonnummer – aan de kok worden doorgegeven.

1.3   Je mag geen account aanmaken op naam van een andere persoon, tenzij die andere persoon je daarvoor toestemming heeft gegeven.

1.4   Je bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van je account en het geheimhouden het wachtwoord van je account. Je bent aansprakelijk voor alles wat er gebeurt doordat anderen jouw account gebruiken, met of zonder jouw toestemming.

1.5   Je mag op elk gewenst moment je account bij Thuisafgehaald opzeggen. Dit doe je door op Mijn Thuisafgehaald aan te geven dat je profiel wilt wijzigen. Vervolgens vind je op deze pagina de optie mijn account opheffen

1.6   Een account op thuisafgehaald is niet bedoeld voor commerciële doeleinden. 

 2. Aansprakelijkheid

Hieronder zal de aansprakelijkheid van Thuisafgehaald, de koks en afhalers die op Thuisafgehaald actief zijn, worden besproken.

2.1   Aansprakelijkheid Thuisafgehaald

2.1.1          De aansprakelijkheid van Thuisafgehaald is beperkt tot de aansprakelijkheid die voortvloeit uit haar dienstverlening.

2.1.2          Thuisafgehaald is niet aansprakelijk voor het handelen van de koks en afhalers. Hieronder valt onder andere de bereiding van het gerecht (hygiëne), de prijs van de gerecht en hoe wordt omgegaan met jouw persoonlijke gegevens. Iedere aansprakelijkheid voor indirecte en gevolgschade, waaronder bedrijfsschade, winstderving, schade ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, van de koks en afhalers wordt dan ook uitgesloten.

2.1.3          Thuisafgehaald garandeert niet dat de site foutloos is en niet zal worden onderbroken door storingen. Thuisafgehaald doet er wel alles aan om defecten op de site zo snel mogelijk te verhelpen.

2.2   Aansprakelijkheid kok en afhaler

2.2.1          De kok is aansprakelijk voor (de gevolgen van) zijn handelen. Hieronder valt onder andere de bereiding van het gerecht (hygiëne), de prijs van het gerecht en hoe wordt omgegaan met de persoonsgegevens van de afhaler. Als Thuisafgehaald (gevolg)schade ondervindt van het handelen van de kok, dan is de kok daar volledig aansprakelijk voor. Geleden schade kan op de kok verhaald worden. Uiteraard vervalt de aansprakelijkheid als de kok kan aantonen dat de berokkende schade niet door zijn handelen is veroorzaakt.

Indien een afhaler kan aantonen dat er schade is geleden tengevolge van de door een kok bereide maaltijd, zal de kok aansprakelijk zijn voor de geleden schade met dien verstande dat deze schade gemximeerd is tot de aankoopprijs van de betreffende maaltijd.

2.2.2          De afhaler is aansprakelijk voor (de gevolgen van) zijn handelen. Hieronder valt onder ander hoe wordt omgegaan met de persoonsgegevens van de kok. Als Thuisafgehaald dan wel de kok (gevolg)schade ondervindt van het handelen van de afhaler, dan is hij daar voor volledig aansprakelijk. Geleden schade kan op de afhaler verhaald worden. Uiteraard vervalt de aansprakelijkheid als de afhaler kan aantonen dat de berokkende schade niet door zijn handelen is veroorzaakt.

3. Eigendom

3.1   De vormgeving en inhoud, waaronder handelsmerken, logo’s, afbeeldingen, foto’s en teksten op de site, zijn het intellectuele eigendom van Thuisafgehaald. Het is dan ook uitdrukkelijk verboden om dit intellectuele eigendom zonder schriftelijke toestemming van Thuisafgehaald over te nemen, vermenigvuldigen, verspreiden of op een andere manier aan anderen ter beschikking te stellen.

4. Privacy

4.1   Thuisafgehaald is gebonden aan de relevante wet- en regelgeving op het gebied van privacy. Thuisafgehaald garandeert je dan ook dat er heel zorgvuldig met jouw persoonlijke gegevens wordt omgegaan. Op de site worden alleen je profielnaam plus straatnaam en woonplaats getoond. Om de overige gegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking heeft Thuisafgehaald passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2   Voor het functioneren van Thuisafgehaald is het wel nodig jouw persoonsgegevens te verstrekken aan een kok dan wel afhaler. Immers, als jij een maaltijd aanbiedt, dan moet de afhaler wel weten waar hij het kan afhalen. En als je een maaltijd afhaalt, is het voor de kok ook handig als hij enkele contactgegevens, zoals telefoonnummer, e-mailadres en naam, van jou heeft. Het verstrekken van jouw contactgegevens aan een kok dan wel afhaler gebeurt op een zorgvuldige wijze door Thuisafgehaald. Thuisafgehaald is niet aansprakelijk voor hoe de koks dan wel afhalers met jouw persoonsgegevens omgaan.

4.3   Thuisafgehaald gebruikt op deze websites cookies voor het meten en analyseren van bezoekcijfers. Hiertoe worden aan de hand van je IP-adres, onder andere internet-verkeersgegevens en gegevens over browsertype en computer verzameld. Deze gegevens zullen niet worden gebruikt om jou persoonlijk te identificeren. Een cookie is een klein stukje informatie dat in de vorm van een bestand op je computer wordt opgeslagen. Indien je niet wilt dat wij cookies gebruiken, dien je in je browser 'cookies off' in te stellen. Indien je de cookies accepteert, zullen zij gedurende vijf jaar op de computer blijven, tenzij je de cookies verwijdert. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken.

5. Wijzigingen

5.1   Thuisafgehaald behoudt zicht het recht om wijzingen op de site, inclusief deze voorwaarden, aan te brengen zonder dit van tevoren aan te kondigen. Wij raden je dan ook aan om regelmatig na te gaan of de informatie op de site veranderd is.